Your address will show here +12 34 56 78


Ēterisko eļļu destilācijas atlikumi kā potenciāla izejviela ilgtspējīgiem augu izcelsmes produktiem ar repelentu iedarbību

Nr. 1.1.1.1/20/A/096

Tradicionālā pieeja kaitēkļu ierobežošanai lauksaimniecībā ir sintētisko insekticīdu jeb pesticīdu izsmidzināšana. Bioloģiskajā lauksaimniecībā šāda sintētisko pesticīdu izmantošana ir aizliegta. Sabiedrībā arvien pieaug bažas par pesticīdu izmantošanas risku un ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, tāpēc pieaug atbalsts bioloģiskajai lauksaimniecībai. Eiropas Savienības (ES) bioloģiskās daudzveidības stratēģija nosaka, ka līdz 2030. gadam ķīmisko pesticīdu izmantošana jāsamazina par 50% un vismaz 25% līdzšinējo 7,5% ES lauksaimniecības zemju ir jābūt bioloģiski sertificētai. Alternatīva pieeja sintētiskajiem pesticīdiem ir bioloģiskās izcelsmes preparāti.

Vēsturiski augu izcelsmes produkti ir tikuši veiksmīgi izmantoti kā bioloģiski kukaiņu atbaidīšanas līdzekļi. Lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas un pārstrādes procesā rodas blakusprodukti ar augstas pievienotās vērtības potenciālu, kas dažādu iemeslu dēļ nonāk atkritumos. Šādu resursu nepietiekama izmantošana negatīvi ietekmē gan vidi, gan ekonomisko ilgtspēju lauksaimniecībā. Sistemātiski aplūkojot visu produkcijas ražošanas ciklu, ir iespējams identificēt jaunus risinājumus virzībai uz bezatkritumu un pašpietiekamu ražošanu. SIA “Field and Forest” ēterisko eļļu ražošanā no bioloģiski audzētiem ārstniecības un aromātiskajiem augiem tiek iegūti blakusprodukti, kuri joprojām satur bioloģiski aktīvo vielu savienojumus, bet to potenciāls vēl nav izpētīts.

Mērķis:

 • Izstrādāt gan konvencionālajā, gan bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantojamu kaitēkļu (persiku laputs (Myzus persicae), siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum) un kāpostu baltenis (Pieris brassicae)) atbaidīšanas līdzekli no ārstniecības un aromātisko augu (ārstniecības kumelīte (Matricaria chamomilla), ķimenes (Carum carvi) un parastā priede (Pinus sylvestris)) ēterisko eļļu ražošanas blakusproduktiem.

 • Sekundārais mērķis ir iegūt zinātību, kas būs izmantojama citu kaitēkļu atbaidīšanas līdzekļu izstrādāšanā un testēšanā.


Aktivitātes:

 • Priežu, ārstniecības kumelīšu un ķimeņu ēterisko eļļu destilācijas procesā iegūto blakusproduktu ķīmiskā novērtēšana un bioloģiski aktīvo formulāciju izstrāde (kaitēkļu atbaidīšanas līdzekļa izstrāde);

 • Pētījumā izstrādāto kaitēkļu atbaidīšanas līdzekļu efektivitātes pārbaude un novērtēšana laboratorijas apstākļos uz persiku laputīm, siltumnīcas baltblusiņām un kāpostu balteņa. Līdzekļa efektivitātes novērtēšanai izmantos binārās izvēles testu. Datu ieguves un apstrādes process notiks pusautomatizētā veidā;

 • Pētījumā izstrādāto kaitēkļu atbaidīšanas līdzekļu ietekmes pārbaude uz gurķu un kāpostu fizioloģiju. Novērtēšana notiks laboratorijas apstākļos. Datu ieguves un apstrādes process notiks pusautomatizētā veidā;

 • Kaitēkļu atbaidīšanas līdzekļa prototipa izstrāde ar potenciālu tā pielietojumu tādu kaitēkļu atbaidīšanai kā persiku laputs (Myzus persicae), siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum) un kāpostu baltenis (Pieris brassicae). Prototips pielāgojams izmantošanai gan konvencionālajā, gan bioloģiskajā lauksaimniecībā;

 • Zināšanu pārnese gan plašākai auditorijai, gan zinātniskajai sabiedrībai un nozaru speciālistiem.

Rezultāti:

 • Izstrādāts kaitēkļu atbaidīšanas līdzekļa prototips, kas pielietojams gan konvencionālajā, gan bioloģiskajā lauksaimniecībā. Katrai kukaiņu sugai izstrādāts prototips to aizbiedēšanai. Optimālais iznākums ir viens prototips, kurš atbaida visas 3 projektā apskatītās kukaiņu sugas;

 • Iegūta zinātība, kas izmantojama citu kaitēkļu atbaidīšanas līdzekļu izstrādāšanā un testēšanā;

 • Divi orģināli zinātniskie raksti, kas publicēti starptautiski citētos brīvpieejas (Open Access) žurnālos.

Projekta norise: 2021. gada 1. februāris – 2023. gada 30. novembris.

Vadošais partneris: Vides risinājumu institūts

Partneri: SIA “Field and forest”

Projekta zinātniskā vadītāja: Dr. Laura Pastare, laura.pastare@videsinstituts.lv

Projekta finansētājs: Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” Nr. 1.1.1.1/20/A/096 un projekta partneri.

Projekta kopējais finansējums: 695 993.04 EUR, no tā ERAF piešķirtais atbalsts ir 499 781.81 EUR, pārējo finansējumu veido partneru atbalsts.

0Audu kultūru pielietojuma izpēte apdraudēto ārstniecības augu sugu komerciālai pavairošanai (Nr. 1.1.1.1/19/A/083)

 

Vienlaikus ar pieprasījuma pieaugumu pēc ārstniecības un aromātiskajiem augiem (ĀAA) farmācijas, kosmetoloģijas, pārtikas nozaru vajadzībām daudzu ārstniecības augu sugu savvaļas populācijas samazinās cilvēka darbības un citu iemeslu dēļ. Tāpēc šādu savvaļā apdraudētu sugu kultivēšana vienlaicīgi palīdz saglabāt savvaļās augošās populācijas un nodrošina pārstrādes rūpniecībai kvalitatīvu izejvielu pietiekamā daudzumā. Pētījumam izvēlētas trīs savvaļā apdraudētas sugas, kurām ir liels tirgus potenciāls – Sibīrijas žeņšeņs (Eleutherococcus senticosus maxim.), parastā īve (Taxus baccata L.) un Jūrmalas zilpodze (Eryngium maritimum L.). Lai uzsāktu šo sugu komerciālu audzēšanu, identificētas to vājās vietas: ilgstoša sēklu dīgšana, neliels sēklu daudzums, lēna spraudeņu apsakņošanās (īvei). Tas nozīmē, ka šo sugu kultivēšanai nepieciešamas efektīvākas un vienlaicīgi ekonomiski pamatotas lielāka apjoma stādu savairošanas metodes komercplatību ierīkošanai.

 

Mērķis:

Pētījuma mērķis ir adaptēt un izstrādāt tehnoloģijas reto ārstniecības un aromātisko augu – Sibīrijas žeņšeņa (Eleutherococcus senticosus maxim.) parastās īves (Taxus baccata L.) un Jūrmalas zilpodzes (Eryngium maritimum L.) – in vitro pavairošanai, adaptācijai ex-vitro un audzēšanai uz lauka.

 

Aktivitātes:

1. savvaļas augu sugu paraugu ievākšana (galējā un galvenā izplatības teritorijā), lai izvērtētu ķīmiskā sastāva atšķirības un atšķirīgu genotipu pavairošanas potenciālu augu audu kultūrās;

2. metodikas adaptācija trīs augu sugu pavairošanai augu audu kultūrās tajā skaitā, augu ievadei in-vitro, mikro pavairošanai un apsakņošanai;

3. metodikas adaptācija in-vitro pavairoto meriklonu audzēšanai ex-vitro un lauka apstākļos;

4. publicitātes aktivitātes.

 

Rezultāti:

1. Zināšanas par trīs apdraudētām ārstniecības augu sugām – zilpodzi, parasto īvi un Sibīrijas žeņšeņu (tajā skaitā vietējo reto savvaļas ĀAA resursu ķīmisko sastāvu, mikro pavairošanas iespējām un stādu adaptācijas metodēm lauka apstākļos). Dati, kurus iegūs par ķīmiskā sastāva izmaiņām augos, dos jaunas zināšanas par ģeogrāfisko, vides un lauksaimniecības faktoru ietekmi uz bioloģiski aktīvo vielu sastāvu augos. Iegūtie dati, kas neskars komersanta intelektuālā īpašuma tiesības tiks publicēti zinātniskajos rakstos;

2. izstrādāts viens tehnoloģiju prototips (zilpodzei) augu ievadei un pavairošanai in-vitro kā arī to adaptēšanai ex-vitro. Plānots, ka pēc pētījuma beigām komersants uzņemsies šī prototipa tālāku attīstīšanu un ieviešanu praksē;

3. Iesaistīti divi jaunie zinātnieki, kā arī pētījuma laikā radīta jauna pētnieka amata vieta;

4. Divi oriģināli zinātniskie raksti publicēti starptautiski citētā žurnālā, kas indeksēti Scopus datubāzē un pieejami atvērtajā piekļuvē (Open Access);

5. Pētījums ir saistīts ar saimniecisku darbību un tā aktivitātes pozitīvi ietekmēs vietējo un nacionālo ekonomiku, attīstot inovatīvas komerciālās stādu pavairošanas tehnoloģijas savvaļā apdraudētiem ārstniecības augiem ar augstu tirgus potenciālu.

 

Projekta norise: 2020.gada 1. jūlijs- 2023.gada 31.jūnijs.

Vadošais partneris: Vides risinājumu institūts.

Partneri: SIA “Field and Forest”.

Projekta zinātniskā vadītāja: Dr. Ieva Mežaka, ieva.mezaka@videsinstituts.lv.

Projekta finansētājs: Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi”.

Projekta kopējais finansējums: Kopējais projekta budžets, t.sk., neattiecināmās izmaksas 747 226.2 EUR no kura publiskais finansējums ir 549 945.9 EUR.

0


Biorafinēšanas pieeja efektīvu kosmētikas izejvielu ieguvei no ārstniecības augu pārstrādes un augu šūnu kultivēšanas procesu blakusproduktiem (1.1.1.1/19/A/075)

Nepilna gadsimta laikā pasaules iedzīvotāju skaits ir gandrīz četrkāršojies, tādējādi radot pieaugošu pieprasījumu pēc dabiskajām ekosistēmām, lai nodrošinātu pārtiku, zāles un citus dabas resursus. Apmēram 50 % no visām apdzīvojamām zemēm tiek izmantoti lauksaimniecībai un 37 % – mežiem. Aramzemes apjoms uz vienu cilvēku samazinās, tādējādi pastiprinot nepieciešamību uzlabot augstas pievienotās vērtības bioaktīvo savienojumu ieguves efektivitāti no jau esošajiem resursiem.

Eiropas vadošajām pārtikas, dzērienu, kosmētikas un ķīmiskās rūpniecības nozarēm ir neizmantots potenciāls, lai nepietiekami izmantotus blakusproduktus pārveidotu par produktiem ar augstu pievienoto vērtību. Eiropa ir pasaules līdere ķīmijas rūpniecībā un kosmētikas ražošanā, un tās pārtikas un dzērienu ražošanas nozares gada apgrozījums ir 1,1 triljons EUR.

Lielākā daļa no lauksaimniecības, pārtikas, dzērienu, kosmētikas un ķīmiskās rūpniecības nozaru blakusproduktiem netiek izmantoti un nonāk pašvaldību atkritumu poligonos, tādējādi radot nopietnas vides, ekonomiskās un sociālās problēmas. Šobrīd blakusprodukti tiek uzskatīti par atkritumiem, lai gan tie izmantojami jaunu produktu izstrādē, kas sniegtu jaunas tirgus iespējas. Domāšanas veida un uzņēmējdarbības pieejas virziena maiņa uz inovācijās un zinātnē balstītu blakusproduktu izmantošanu pozitīvi ietekmēs pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku.

Mērķis: no ārstniecības augu pārstrādes un in vitro šūnu kultivēšanas blakusproduktiem izstrādāt augstas pievienotās vērtības bioloģiski aktīvu savienojumu, kas potenciāli izmantojams kosmētikā.

Aktivitātes:

1. Bioloģiski aktīvo savienojumu ekstrahēšana no ārstniecības augu (Matricaria) pārstrādes un šūnu in vitro kultivēšanas blakusproduktiem (Dracocephalum, Ribes un Juniperus), izmantojot superkritiskā šķidruma ekstrakciju.

2. Polāro un nepolāro savienojumu frakcionēšana no ārstniecības augu pārstrādes superkritiskā šķidruma ekstraktiem un šūnu audzēšana in vitro.

3. Ekstrakciju un frakciju ķīmiskais raksturojums, izmantojot bioloģiski aktīvo fitoķīmisko klašu kvalitatīvo un kvantitatīvo skrīningu, kā arī dominējošo bioloģiski aktīvo savienojumu identifikācija, izmantojot saistītās metodes.

4. Ārstniecības augu pārstrādes un in vitro augu šūnu kultūrās iegūtu sastāvdaļu ražošanas blakusproduktu ekstraktu un frakciju bioloģiskās aktivitātes raksturojums (citotoksiskuma un fototoksiskuma testēšanas pārskati; antibakteriālas aktivitātes testēšanas pārskati; ādas aizsargaktivitātestes tēšanas pārskati).

5. Biorafinēšanas frakciju un ekstraktu kombinēšana, lai iegūtu kombinētas kosmētikas līdzekļu sastāvdaļas ar paaugstinātu bioloģisko aktivitāti.

6. Komunikācija un pētījuma rezultātu nodošana gan plašākai sabiedrībai, gan zinātniskajām aprindām un speciālistiem.


Rezultāti:

1. Izstrādātas efektīvas un videi draudzīgas ekstrakcijas un frakcionēšanas metodes blakusproduktiem, kas iegūti no ārstniecība augu apstrādes un in vitro augu šūnu kultivēšanas.

2. Izstrādāts un pārbaudīts iegūto ekstraktu un frakciju ķīmiskā sastāva, bioloģiskās aktivitātes un drošības raksturojums.

3. Izstrādāts produkta prototips biorafinēšanas frakciju un ekstraktu kombinēšana, lai iegūtu jaunu kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu ar pastiprinātu bioloģisko aktivitāti.

4. Rezultāti izplatīti, publicējot trīs rakstus brīvpieejas (Open Access) zinātniskajos žurnālos, veicot sešas prezentācijas starptautiskās konferencēs un informējot sabiedrību ar tiešsaistes, sociālo plašsaziņas līdzekļu un informatīvu pasākumu palīdzību.


Projekta norise:
2020. gada 1. jūlijs – 2023. gada 30. jūnijs.

Vadošais partneris: Vides risinājumu institūts.

Parteri: SIA “Field and Forest” un SIA “Alternative Plants”

Projekta zinātniskā vadītāja: Vides risinājumu institūts vadošā pētniece Dr. Ilva Nakurte.

Projekta finansētājs: Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” Nr. 1.1.1.1/19/A/075

Projekta kopējais finansējums: 810 878.66 EUR.

0


Lauksaimniecības produkcijas apstrādes pilnveidošana (Nr. 19-00-A00402-000021) 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

SIA Field and Forest pamatdarbība ir ārstniecības un aromātisko augu ražošana un pārstrāde. Uzņēmuma konkurētspējīgā priekšrocība ir zināšanas un prasmes ārstniecības un aromātisko augu (ĀAA) ar augstu aktīvo vielu koncentrāciju audzēšana un pārstrādē. SIA Field and Forest ir lielākais bioloģiski sertificētais kumelīšu audzētājs LatvijāSIA Field and Forest ir bioloģiski sertificēta saimniecība , kas aktīvi iesaistās pētniecības projektos jaunu sugu ieviešanai komercražošanā. 

Ņemot vērā arvien pieaugušo pieprasījumu pēc augstas kvalitātes bioloģiskiem ĀAA, SIA “Field and Forest turpina palielināt lauksaimniecības zemes platības un produkcijas ražošanu. Lai nodrošinātu to efektīvu apsaimniekošanu un diversificētu eksportam piedāvāto produkciju, 2020. gadā plānots pilnveidot līdzšinējo lauksaimniecības produkcijas apstrādi, būvējot jaunu ražotni. 

Mērķis: 

Projekta mērķis ir uzlabot līdzšinējo SIA “Field and Forest” lauksaimniecības produktu pārstrādi, būvējot specifiski uzņēmuma vajadzībām piemērotu lauksaimniecības produkcijas apstrādes ražotni. Ražotnē plānots iekļaut zaļās biomasas cehu, drogu pārstrādes cehukā arī tehnoloģiskās pārstrādes un pakošanas cehu. 

Aktivitātes: 

1) specifiskās ĀAA ražotnes izbūve, kas ļaus ne tikai celt ražošanas apjomus un rezultējošo produktu realizāciju, bet sniegs arī vairākus uzņēmējdarbības ieguvumus; 

2) pārstrādes ķēžu optimizēšana, kas veicinās darbinieku un pārstrādes efektivitāti un samazinās ražošanas izmaksas; 

3) ēkas pielāgošana lauksaimniecības produkcijai, kas ļaus vieglāk īstenot produkcijas pārstrādi, sagatavošanu, uzglabāšanu (piemēram, kaitēkļu kontrole) un eksportu; 

4) pieguļošo laukumu izbūve, kas nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu un tehnikai piemērotu loģistikas plūsmu uz un no ražotnes;  

5) iegādāta šķirošanas un tīrīšanas horizontālais optiskais galds, kas nodrošinās ražošanas efektivitāti un pārstrādes kvalitāti, samazinot manuālo darbu; 

6) jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde ; 

7būvmateriālu iegāde – ēkas būvmateriāli un naftas produktu atdalītāja sistēma, ēkai pieguļošo laukumu seguma materiāls. 


Rezultāti:
 

1) izveidota uzņēmumam specifiski pielāgota pārstrādes rūpnīca. Ēkas un tehnoloģiju apvienojums ļaus palielināt ražošanas apjomus un piedāvāt jaunus un inovatīvus produktus; 

2pēc projekta īstenošanas plānots palielināts pārstrādes uzņēmuma neto apgrozījumu; 

3nodrošināta efektīva vides prasību ievērošana – ieviestas gaisa vai ūdens piesārņojumu samazinošas tehnoloģijas lauksaimniecības produktu pārstrādes procesā; 

4veicināta klimata pārmaiņu samazināšana – ieviestas tehnoloģijas SEG un / vai amonjaka emisiju samazinājumam. 

 

Projekta norise: 2020. gads. 

Vadošais partneris: SIA “Field and Forest 

Projekta vadītāja: Valts Līcis

Projekta finansētājs: Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 4. “Investīcijas materiālajos aktīvos projekta iesnieguma 4.02 apakšpasākums: “Atbalsts ieguldījumiem pārstrāde”. 

Projekta kopējais finansējums: attiecināmās izmaksas ir 568506,00 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 294253,00 EUR.

0

Nr. Est-Lat 128, Herbal Water

Ņemot vērā klimata pārmaiņu un zemes apsaimniekošanas prakšu ietekmi uz vides un dabas resursiem, kā arī cilvēku dzīves kvalitāti, patērētāju vidū arvien pieaug pieprasījums pēc vietējas izcelsmes dabīgiem produktiem. Projektā apvienojuši spēkus divi uzņēmumi – SIA “Field and Forest” no Latvijas un “Mayeri Industries” AS no Igaunijas, ar vienotu mērķi izstrādāt jaunus produktus: dabai draudzīgus šķidros mājsaimniecības tīrīšanas un personīgās kopšanas līdzekļus, kuru pamatā ir augu ūdens, kas darbojas kā dabīga smaržviela. Organiskais augu valsts ūdens tiks iegūt no vietējiem augiem (piemēram – kumelītes, kliņģerītes, piparmētras, citronmētras, priedes, egles u.c.). To izmantošana ļaus aizstāt sintētiskās ķīmiskās vielas, kas pašlaik lielos apjomos tiek izmantotas šķidrajos mājsaimniecības tīrīšanas un personīgās higiēnas līdzekļos. Tādējādi projekta laikā pētnieki un jomas eksperti izstrādās reālas pievienotās vērtības produktus, kā arī mazinās kaitīgo ietekmi uz vidi.

Abi projektā iesaistītie uzņēmumi ir līderi savā jomā. Sagaidāms, ka to pieejamie resursi un ekspertīze ļaus apmierināt tirgū un projekta teritorijā esošo pieprasījumu. Bioloģiski sertificētā lauksaimniecības uzņēmuma (Field and Forest) pārziņā ir apjomīgi zemes resursi, kas ļaus regulēt izejmateriālu audzēšanas apjomu un novākšanu. Savukārt mājsaimniecības produktu ražotājs (Mayeri) tīrīšanas un higiēnas līdzekļu tirgū darbojas vairāk nekā 20 gadus, līdz ar to pārzina produktu ražošanas procesus un kvalitātes, kā arī tirgus pieprasījuma izmaiņas un aktualitātes. Projekts ir nozīmīgs solis partneru sadarbības veidošanā un stiprināšanā, atnesot katrai no pusēm jaunas zināšanas, paplašinātu sadarbības tīklu, lielākas pārrobežu sadarbības spējas un dziļāku Igaunijas un Latvijas tirgus un uzņēmējdarbības kultūras izpratni.

Mērķis:

Projekta mērķis ir apvienot partneru zināšanas, pieredzi un citus resursus, lai izstrādātu jaunu produktus – dabai draudzīgus šķidros tīrīšanas un personīgās higiēnas līdzekļus, kuru pamatā ir augu valsts ūdens kā dabīgā smaržviela.

Aktivitātes:

1. Jaunu produktu izstrāde. Tā ietver rūpniecisko pētniecību un eksperimentālo izstrādi. Rūpnieciskajos pētījumos pētnieki, eksperti un speciālisti apgūs jaunas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas produktu izstrādei. Eksperimentālās izstrādes rezultātā tiks radīti produktu prototipi, kas tiks testēti, izmēģināti, pārbaudīti un apstiprināti reālos ekspluatācijas apstākļos. Jaunu produktu izstrādes procesā notiks arī vienas testa partijas ražošana katram šķidrā mājsaimniecības tīrīšanas izstrādājumam un viena testa partija personīgās higiēnas līdzekļiem;

2. Mārketinga aktivitātes. Mārketinga stratēģijas un dažādu mārketinga un komunikācijas materiālu izstrāde produktu atpazīstamības un pieprasījuma veicināšanai, kā arī pozicionēšanai tirgū.

Projekta norise: no 2019. gada 1. augusta līdz 2021. gada 31. maijam.

Partneri: SIA “Field and Forest”, “Mayeri Industries” AS.

Projektu līdzfinansē: Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds, Interreg V-A – Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma un projekta partneri.

Projekta kopējais finansējums: EUR 492 083.15 , tajā skaitā ERAF līdzfinansējums EUR 337 257.72 .


Šis raksts atspoguļo autora uzskatus. Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas vadošā iestāde nav atbildīga par to, kā šī informācija var tikt izmantota.

0

Inovatīvi risinājumi pavasara savvaļas ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijās un izmantošanā (Nr. 1.1.1.1/18/A/043)

 

Jaunākās pasaules tirgus tendences uzrāda arvien pieaugošu pieprasījumu pēc komerciāli audzētiem aromātiskajiem un ārstniecības augiem. Latvijā savvaļā aug ārstniecības un aromātisko augu sugas ar augstu tirgus potenciālu un vienlaicīgi atšķirīgām bioloģiskajām īpašībām – gaiļbiksīte (Primula veris), smaržīgā madara (Galium odoratum), parastā zalktene (Daphne mezereum), parastā māllēpe (Tussilago farfara), pļavas silpurene (Pulsatilla pratensis), parastā kreimene (Convallaria majalis), efeju sētložņa (Glechoma hederacea), lielā strutene (Chaledonium majus) un raspodiņš (Alchemilla spp.). Šīm sugām ir augsts pieprasījums farmācijas un kosmētikas rūpniecībā, tomēr joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu par to, kā šīs sugas labāk kultivēt bioloģiskajā lauksaimniecībā un kā tās izmantot.  Lai pētāmajām sugām atrastu jaunus pielietojumu veidus, projekta laikā zinātnieku un praktiķu komanda no SIA “Field and Forest”, Vides risinājumu institūta un Latvijas organiskās sintēzes institūta pētīs tradicionālās zināšanas par šīm sugām, izvērtēs to piemērotību komerciālai audzēšanai un veiks drogu ķīmiskā sastāva analīzi.

Mērķis

Projekta mērķis ir izveidot inovatīvas tehnoloģijas deviņu savvaļas pavasara ārstniecības un aromātisko augu kultivēšanai bioloģiskos audzēšanas apstākļos potenciālai komerciālai izmantošanai medicīnā, kosmētikā, pārtikā.

Aktivitātes

 1. Latvijā uzkrāto vēsturisko un esošo zināšanu par pavasara savvaļas aromātisko un ārstniecības augu izmantošanu dokumentēšana un analīze;
 2. Vietējo ģenētisko resursu ievākšana un tiks izvērtēti galvenie to komerciālās audzēšanas riski (piemēram, vietējo savvaļas populāciju potenciāls audzēšanai, metodes sēklu dīgtspējas uzlabošanai, audzēšanas metodes, ņemot vērā katras sugas bioloģiju) un iespējas, kā tos novērst;
 3. Ķīmiskā sastāva un tā izmaiņu pētīšana deviņām projektā iekļautajām augu sugām, salīdzinot rādītājus augiem, kas iegūti savvaļā un audzēti bioloģiskajā lauksaimniecībā;
 4. Ķīmiskā sastāva atšķirību ietekmes uz augu materiāla bioloģisko aktivitāti (in vitro un in vivo modeļsistēmās) izpēte.

Risinājumi

Etnobotānikas ekspedīcijās tiks iegūtas jaunas zināšanas par projektā pētāmo sugu izmantošanu pagātnē un pašlaik. Ekspedīcijās tiks ievākti augu sēklu un drogu paraugi, kas tālāk tiks pētīti eksperimentālajos laukos un tiks iegūtas zināšanas par to kultivēšanu. Augsnes sastāvs, klimatiskie apstākļi un kultivācijas procesi var radīt nozīmīgas atšķirības augu ķīmiskajā sastāvā un augu materiāla bioloģiskajā aktivitātē. Tāpēc projektā paredzēta augu sastāva komponentu analīze projektā ievāktajiem augiem, kas auguši savvaļā un kontrolētos apstākļos. Īpaša uzmanība tiks pievērsta potenciāli bīstamajiem savienojumiem.

Projekta norise: 2019. gada 1.marts līdz 2022.gada 28.februaris

Projekta vadītāja: Dr. Arta Kronberga, arta.kronberga@fieldandforest.lv 

Projektu finansiāli atbalsta: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF),  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” ietvaros.

Projekta kopējais finansējums: 805 201,35 EUR, no tā ERAF piešķirtais atbalsts ir 570 607.85 EUR, pārējo finansējumu veido partneru atbalsts. 

Vadošais partneris: SIA “Field and Forest”

Partneri: Nodibinājums “Vides risinājumu institūts”, Latvijas Organiskās sintēzes institūts. 

 

0


Nr. Est-Lat 82, CAPSULES

Pasaulē arvien turpina pieaugt pieprasījums pēc apkārtējai videi un sabiedrības veselībai nekaitīgām precēm un pakalpojumiem. Tas liek uzņēmumiem pārskatīt savus ražošanas procesus, ieviest inovatīvas videi draudzīgas tehnoloģijas, vienlaicīgi paverot iespējas radīt jaunus produktus, vērtību ķēdes un biznesa modeļus.

Šajā projektā savas zināšanas, pieredzi un resursus ir apvienojuši divi uzņēmumi – lielākais sadzīves ķīmijas produktu ražotājs Igaunijā Mayeri Industries un bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums SIA “Field and Forest” no Latvijas.

Partnerības mērķis ir izstrādāt vietējos dabas resursos balstītu, videi un cilvēka veselībai draudzīgu produktu – bioloģiskās ēteriskās eļļas saturošu ūdenī šķīstošu veļas mazgāšanas kapsulu.

Mērķa sasniegšanai nepieciešams īstenot šādas darbības:

 1. Jauna produkta attīstību, tajā skaitā rūpniecisko pētījumu, eksperimentālo izstrādi un tirgus priekšizpēti. Sadarbības partneri identificēs jaunā produkta iecerei atbilstošākos medicīniskos un aromātiskos augus, izstrādās ražošanas protokolus augu ekstraktu un ēterisko eļļu iegūšanai, analizēs iegūtā materiāla ķīmisko sastāvu un tā mijiedarbību ar pārējām mazgāšanas līdzekļa komponentēm, izpētīs ražošanas procesa tehnoloģiskos aspektus, kā arī izvērtēs inovatīva iepakojuma attīstības iespējas. Tāpat partneri izstrādās un jaunā produkta prototipu, pārbaudīs tā darbību reālai dzīvei pietuvinātos apstākļos un novērtēs tirgus potenciālu.
 2. Mārketinga aktivitātes būs vērstas uz jaunā produkta vizuālās identitātes un patērētājiem saistoša un videi draudzīga iepakojuma izstrāde, dažādu mārketinga materiālu sagatavošanu ar mērķi radīt tirgus pieprasījumu un jaunā produkta testēšanu divās starptautiskās izstādēs.


Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada jūnijs – 2019.gada oktobris

Projekta partneri: Mayeri Industries AS (Igaunija) and SIA “Field and Forest” (Latvija)

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds, Interreg V-A – Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma

Projekta kopējais budžets ir EUR 623 652.55, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums ERDF EUR 419 186.71

Šis raksts atspoguļo autora uzskatus. Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas vadošā iestāde nav atbildīga par to, kā šī informācija var tikt izmantota.

 

0

Inovatīvu žeņšeņa un Ķīnas zirdzenes audzēšanas tehnoloģiju un pārtikas produktu izstrāde (Nr.17-00-A01620-000008)

Pasaulē strauji palielinās pieprasījums pēc tādiem ārstniecības augu produktiem, kas spēj aizvietot ķīmiskos medicīnas un kosmētikas līdzekļus, kā arī pārtiku. Vieni no pieprasītākajiem ārstniecības augiem Eiropas Savienības (ES) valstīs un citur pasaulē ir Žeņšeņs (Panax spp.) un Ķīnas zirdzene (Angelica sinensis). Ekspertu viedokļi liecina, ka Latvijas meteoroloģiskie un augsnes apstākļi ir piemēroti šo ārstniecības augu audzēšanai. Sadarbojoties zinātniekiem un uzņēmējiem, projekta laikā tiks meklētas piemērotākās tehnoloģijas minēto sugu audzēšanai bioloģiskajās lauksaimniecībās. Plānots ierīkot Latvijā inovatīvu izmēģinājumu, kurā pētīs žeņšeņa audzēšanas iespējas meža ekosistēmā.

Mērķis:

Veicināt lauksaimniecības, lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares un pētniecības sadarbību, lai:
1. attīstītu inovatīvas tehnoloģijas pasaules tirgos pieprasītu ārstniecības augu – žeņšeņa (Panax spp.) un Ķīnas zirdzenes (Angelica sinensis) – audzēšanai Latvijas agroklimatiskajos apstākļos;
2. izstrādātu jaunus uz žeņšeņa un Ķīnas zirdzenes bāzes veidotus pārtikas produktus;
3. nodotu projekta ietvaros gūtās zināšanas dažādām mērķauditorijām Eiropas Inovāciju partnerības tīklā un citos komunikācijas kanālos.


Aktivitātes:
1. Audzēšanas tehnoloģiju izstrāde žeņšeņam un Ķīnas zirdzenei bioloģiskā lauksaimniecībā: izmēģinājumu metodiku izstrāde; audzēšanas izmēģinājumi; ekonomiskais izvērtējums.
2. Jaunu tējas maisījumu prototipu izgatavošana ar žeņšeņu un Ķīnas zirdzeni: pieredzes apgūšana; dažādu maisījumu gatavošana un tējas īpašību testēšana; prototipu veidošana.
3. Sabiedrības informēšanas un rezultātu izplatīšanas aktivitātes.

Projekta norise: 2018. gada janvāris – 2021. gada decembris

Vadošais partneris: SIA “Field and Forest”

Partneri: Vides risinājumu institūts, SIA “Bargi”

Projekta vadītājs: Dr.Arta Kronberga, arta.kronberga@fieldandforest.lv

Projekta finansētājs: Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) 16.pasākums Sadarbība 16.2. apakšpasākums “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”

Līdzfinansētāji: Vides risinājumu institūts, SIA “Field and Forest”, SIA “Bargi”

Projekta kopējais finansējums: 95 000.24 EUR, tai skaitā publiskais finansējums 85500.22 EUR

0